среда, 30 января 2013 г.

Щоденник навчання Бабійчук Валентини


Модуль 5. Рефлексія

  Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів, а саме як правильно оформляти посилання на використані джерела в проекті, взяла для себе необхідну інформацію про запобігання плагіату. Ознайомилась з адаптацією форм оцінювання інтернет-сайтів для учнів. Використала соціальні сервіси Інтернету для спільного редагування Основних запитань. Обговорила з колегами та визначила шляхи забезпечення виконання вимог державних освітніх стандартів та навчальних програм при використанні інноваційних педагогічних технологій. Взяла участь в обговоренні ідеї щодо використання Інтернету для розвитку навичок 21 століття та використання в своїй роботі правових та етичних питань, пов’язаних з використанням інформаційних технологій, ознайомилася із законами про авторське право. З’ясувала шляхи використання Інтернету для проведення досліджень. Ознайомилася з прикладами оцінювання Інтернет-ресурсів та способами навчання цьому учнів. Адаптувала форму оцінювання Інтернет-сайту для учнів різних вікових груп відповідно до завдань власного проекту. Використала педагогічні прийоми та способи організації  дослідження проблеми  за проектом  "Пригоди Комп`юшки в країні Інформатика"

      Для набуття навичок 21 століття таких, як мислення високого рівня використовується командна робота, спрямована на вирішення проблем, коли учні включаються у різноманітні проекти, що моделюють проблемні ситуації з реального життя чи дійсно їх вирішують. Учням пропонується поставити перед собою цілі та відстежувати власний прогрес, проявляючи творчість, ставлячи нові питання, відшукуючи відповіді на поставлені питання. Із способу формування прив'язаного до предмету знання, викладання стає процесом конструювання навчання, побудованого на завданнях, узятих з реального життя, які дають змогу учням ознайомитися з новим змістом у такий спосіб, який може змінити образ їх мислення та сформувати навички саморозвитку та співпраці, яких потребує 21 століття.

     Державний стандарт галузі «Технології» початкової школи

Ключова ІКТ-компетентність  - впевнене та критичне використання ІКТ та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування

Предметна ІКТ-компетентність:
·         здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для  розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням
·         готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та  алгоритмів  виконання завдань
·         здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань
·         вміння безпечно працювати з комунікаційними системами
Технологічні вміння:
·         вмикає та вимикає комп’ютер;
·         вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками;
·         запускає програму на виконання та завершує роботу з нею;
·         використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів;
·         здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора;
·         працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків;
·         працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;
·         створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності
Телекомунікаційні вміння:
·         одержує, створює і надсилає електронні листи;
·         виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою;
·         зберігає результати пошуку
Алгоритмічні вміння:
·         складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);
·         аналізує текст задачі;
·         складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:
·          формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи на комп’ютері та використання інструментів комп’ютерних програм;
·          розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності за комп’ютером, уміння користуватися комп’ютерною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;
·          виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.
Дякую.


Комментариев нет:

Отправить комментарий